Informatieverstrekking met betrekking tot de inachtneming van duurzaamheidsfactoren

In het kader van de inwerkingtreding van de Europese Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR“) sinds 10 maart 2021, informeren wij u over onze gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in onze verzekeringsadviezen.

 Wat is SFDR ?

De Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) heeft onder andere tot doel de afnemer van een financieel product of van een financiële dienst in staat te stellen te beoordelen :

  • hoe duurzaamheidsrisico’s in aanmerking worden genomen bij de creatie en het beheer van dat financiële product of van de financiële dienst, en
  • of en hoe een verzekeringsadviseur rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten van het verzekeringsadvies op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsrisico wordt door de SFRD gedefinieerd als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

De SFRD definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

De SFDR schrijft verder voor dat verzekeringstussenpersonen bepaalde informatie moet publiceren om haar klant in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken inzake duurzaamheid.

 Ons kantoor

De verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten waarover wij adviseren kunnen van tijd tot tijd worden blootgesteld aan verschillende duurzaamheidsrisico’s, afhankelijk van onder andere hun onderliggende beleggingsstrategie, activaklassen en geografische focus. Om in het belang van onze klanten te handelen, beoordelen wij op basis van de informatie die onder andere beschikbaar wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappijen waarmee ons kantoor samen werkt, de waarschijnlijke gevolgen van duurzaamheidsrisico’s op de prestaties van deze verzekeringsproducten.

Wat ons verloningsbeleid betreft, worden ESG-factoren opgenomen in de manier waarop wij interne doelstellingen vaststellen en ons management en onze werknemers belonen en voorziet ons beleid dat er geen buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid mogen worden genomen.

Tot slot, wij houden geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van onze verzekeringsadviezen op duurzaamheidsfactoren. De reden hiervoor is dat dergelijke analyses een zeer grote gegevensverzameling en -verwerking vereisen en dat de nodige gegevens niet altijd publiekelijk beschikbaar zijn en/of dat wij hiervoor te sterk afhankelijk zijn van de verzekeringsmaatschappijen waarmee wij samenwerken.