Informatieverstrekking met betrekking tot de inachtneming van duurzaamheidsfactoren bij het distribueren van verzekeringsbeleggingsproducten

In het kader van de inwerkingtreding van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”) op 10 maart 2021, informeren wij u over onze gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in onze verzekeringsadviezen.

 Wat is SFDR ?

De Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) heeft tot doel de afnemer van een financieel product of van een financiële dienst in staat te stellen te beoordelen :

  • hoe duurzaamheidsrisico’s in aanmerking worden genomen bij de creatie en het beheer van dat financiële product of van de financiële dienst en ;
  • de effecten van beleggingsbeslissingen of beleggingsadvies van financiële marktdeelnemers of financieel adviseurs op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsrisico wordt door de SFRD gedefinieerd als “een gebeurtenis of situatie op het gebied van milieu, maatschappij of sociale kenmerken die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk nadelig effect, feitelijk of potentieel, zou kunnen hebben op de waarde van de belegging”.

De SFRD definieert duurzaamheidsfactoren ook als “milieu-, sociale en arbeidsvraagstukken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoperij”.

De SFDR schrijft voor dat verzekeringsondernemingen verscheidene informaties moeten publiceren om de afnemer in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken inzake duurzaamheid.

 Ons kantoor

Voor zover de informatie beschikbaar wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij waarmee ons kantoor samenwerkt, integreren wij duurzaamheidsrisico’s in onze verzekeringsadviezen met betrekking tot op verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.

Wat ons verloningsbeleid betreft, voorziet ons bureau geen buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid.

Gezien het onvolledige regelgevingskader met betrekking tot de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, houden wij tenslotte in onze beleggings- of verzekeringsadviezen nog geen rekening met deze negatieve effecten.

Immers, met de door de klant aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren kan bij de vraagstelling, selectie en aanbeveling van een product slechts rekening worden gehouden voor zover de productleveranciers bindende gegevens bekendmaken aan de hand waarvan het product vanuit het oogpunt van duurzaamheid kan worden geclassificeerd. De publicatie van deze bindende gegevens is voor de productaanbieders pas mogelijk nadat de Europese wetgever de zogenaamde Technical Regulation Standards (RTS) heeft uitgevaardigd, die bepalen of en in welke mate een product als duurzaam kan worden aangemerkt.

Deze technische reguleringsnormen treden ten vroegste op 1 januari 2023 in werking. Pas na deze datum zullen de productaanbieders de door hen aangeboden producten volgens de vastgestelde criteria kunnen indelen en op bindende wijze kunnen beschrijven of en in welke mate een product aan de vastgestelde duurzaamheidscriteria voldoet.

Daardoor bestaat het risico dat aanbevelingen die vóór 1 januari 2023 door ons worden gedaan, niet voldoen aan de technische reguleringsnormen en de bindende indelingscriteria voor duurzaamheidsbeoordeling die nadien worden uitgevaardigd. Ook bestaat het risico dat een door ons aanbevolen product vervolgens niet of niet meer overeenkomt met de door de klant aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren of dat het aandeel duurzame beleggingen in het aanbevolen product verandert.

Aangezien wij geen regelmatige toetsing van de geschiktheid van een product na aanbeveling aanbieden, verzoeken wij de klant contact met ons op te nemen indien hij na 31 december 2022 wil laten toetsen of een door ons aanbevolen product aan zijn duurzaamheidsvoorkeuren voldoet, rekening houdend met de normen voor technische regelgeving die dan kunnen zijn uitgevaardigd.