Disclaimer

 • De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website , de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
 • De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
 • Willemot NV zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie die op deze website is geplaatst, is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen
 • Willemot NV kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.
 • Willemot NV kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, het raadplegen of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.
 • Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van Willemot NV geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. Willemot NV kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. Willemot NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Willemot NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van polissen gesloten op basis van deze informatie.
 • De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Willemot NV of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Willemot NV is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.


Algemene Voorwaarden Gebruik van de Website

 1. Inleiding.

WILLEMOT is een merk dat eigendom is van WILLEMOT NV (hierna “WILLEMOT “, “wij”, “onze” en/of “onze” genoemd).

WILLEMOT  betekent:

WILLEMOT NV

Maatschappelijke zetel: WILLEMOT NV, Coupure Rechts 228, 9000 Gent,

Tel. Fax: +32 (0)92650811

RPR 04 2094 2881

BTW BE 04 2094 2881

Deze Algemene Voorwaarden van de Website (deze “Voorwaarden” of deze “Algemene Voorwaarden van de Website”) die op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website, met inbegrip van alle pagina’s binnen deze Website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze “Website”). Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de WILLEMOT  Website(s) en Diensten die op de WILLEMOT  Sites worden aangeboden, indien van toepassing, naast de specifieke voorwaarden die op de Sites (hierna ‘de Site(s)’ genoemd) door de Gebruiker (hierna ‘de Gebruiker’, ‘U’ en ‘Uw’ genoemd), indien van toepassing.

U mag deze Website of de Sites niet gebruiken als u bezwaar heeft tegen deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Deze Website en de Sites zijn niet bestemd voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet ouder zijn dan 18 jaar), en u mag deze Website en de Sites niet gebruiken als u minderjarig bent.

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

WILLEMOT, of de betreffende eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze Website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo’s), al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag de door WILLEMOT  verstrekte informatie op geen enkele wijze kopiëren, downloaden, publiceren, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WILLEMOT  of de toestemming van de eigenaar.

U krijgt alleen een beperkt gebruiksrecht, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

 1. Beperkingen.

U wordt uitdrukkelijk en nadrukkelijk beperkt door al het volgende:

 • het publiceren van materiaal van de Website in alle media;
 • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig materiaal van de Website;
 • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van enig materiaal van de Website;
 • het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
 • het gebruik van deze Website op een manier die de toegang van de gebruiker tot deze Website beïnvloedt;
 • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
 • in de Wilbroker applicatie mag een bemiddelaar wel een lijst van zijn eigen klanten opvragen en bewaren

Indien bepaalde gedeelten van deze Website beperkt toegankelijk zijn voor u, kan WILLEMOT  de toegang tot deze gedeelten van deze Website op elk moment, naar eigen goeddunken, verder beperken.  Gebruikers-ID en wachtwoord die u voor deze Website mocht hebben, zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

 1. Geen garanties.

Deze Website wordt geleverd “in de huidige staat”, met alle eventuele daarin vervatte fouten, en WILLEMOT  doet geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website.

Hoewel WILLEMOT  tracht nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken, die is verkregen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, geeft WILLEMOT  geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot de vraag of de verstrekte informatie juist, volledig of actueel is.

WILLEMOT  verstrekt de documentatie of informatie op haar Website, op een louter indicatieve en informatieve basis, om haar klanten en zakenpartners van dienst te zijn. Noch WILLEMOT, noch haar functionarissen of directeuren aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze documentatie verstrekte informatie.

De informatie op deze Website mag niet worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Het gebruik van de informatie is volledig op eigen risico en WILLEMOT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de informatie.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

In geen geval zal WILLEMOT , noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins valt, en WILLEMOT , met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Noch WILLEMOT , noch haar directeuren, functionarissen of onderaannemers zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, imagoschade, niet-materiële schade en gederfde winst (zelfs als WILLEMOT  op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daarvan), die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot, (i) de verstrekte informatie, (ii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van de verstrekte informatie.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van WILLEMOT .

 1. Schadeloosstelling.

U vrijwaart WILLEMOT  hierbij voor alle aansprakelijkheid, kosten, eisen, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw inbreuk op één van de bepalingen van deze Voorwaarden.

 1. Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken en zullen deze bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen in deze Voorwaarden te beïnvloeden.

 1. Wijziging van de voorwaarden.

WILLEMOT  mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van deze Website begrijpt.

 1. Overdracht.

Het is WILLEMOT  toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving of toestemming. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

 1. Volledige overeenkomst.

Deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers op deze Website, vormen de gehele overeenkomst tussen WILLEMOT  en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.

 1. Privacy en gegevensbescherming

WILLEMOT  hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker in sommige gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld in het contactformulier). Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de procedures van WILLEMOT  voor klantenbeheer of om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van het bedrijf. Door het indienen van een eenvoudig en gratis verzoek kan de gebruiker bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden.

In overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op controle en eventuele correctie van de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van de onderneming. De gebruiker kan ook een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen, vergezeld van een identiteitsbewijs (een kopie van zijn identiteitskaart), om kosteloos een schriftelijke bevestiging van de onderneming te ontvangen van de persoonlijke gegevens die hij in zijn bezit heeft. Indien nodig kan de gebruiker ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via de gebruiker van de Website zijn verkregen, bij wie de gebruiker alle verzoeken en vragen moet indienen, is WILLEMOT .

WILLEMOT  verwijst naar de Privacy Verklaring op deze Website voor meer informatie over gegevensbescherming en -bescherming.

 1. Cookie Verklaring

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een hoeveelheid gegevens die een Website, via de server waarop de Website gehost wordt, doorstuurt naar de browser van de gebruiker, met de bedoeling dat deze gegevens vervolgens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het is mogelijk dat een cookie soms wordt verzonden/geplaatst door een andere persoon of instantie dan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de Website (dit zijn de zogenaamde third party cookies). door het gebruik van deze Website accepteert de gebruiker automatisch de cookies die de Website bevat. Indien gewenst kan de gebruiker de browserinstellingen wijzigen, zodat de cookies niet langer worden geaccepteerd. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen. WILLEMOT  wijst de gebruiker erop dat het in dat geval mogelijk niet mogelijk is om volledig gebruik te maken van alle mogelijkheden die deze Website biedt.

WILLEMOT  verwijst naar de Cookieverklaring van deze Website voor meer informatie over cookies.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, en u onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in Gent, België, voor de beslechting van eventuele geschillen.


WILLEMOT NV ’s GDPR-compliance voorbereiding

In april 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe verordening inzake gegevensbescherming goedgekeurd, de algemene verordening gegevensbescherming. De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) vervangt Richtlijn 95/46 / EG inzake gegevensbescherming en is ontworpen om wetgeving inzake gegevens privacy in Europa te verenigen, alle gegevensbescherming van EU-burgers te beschermen en te versterken en de manier waarop organisaties in de regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven.  De handhaving van deze verordening begint op 25 mei 2018. Elke organisatie die op enigerlei wijze met persoonsgegevens van EU-ingezetenen werkt, ongeacht locatie, heeft verplichtingen om de gegevens en gegeven privacy te beschermen. WILLEMOT NV is zich terdege bewust van haar behoeften en hun rol bij het verstrekken van de juiste processen en toepassingen om onze klanten te ondersteunen en intern aan de GDPR mandaten.

WILLEMOT NV ’s engagement

Bij WILLEMOT NV hebben we altijd het recht van onze klant op gegevens privacy en -bescherming geëerbiedigd. Als Belgisch bedrijf heeft WILLEMOT NV de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat aan de gegevens- en privacy rechten van zijn werknemers en klanten wordt voldaan.

WILLEMOT NV heeft geen noodzaak om het verzamelen en verwerken van andere persoonlijke informatie van de klant dan degene die nodig is voor de levering van haar diensten.

We erkennen dat de GDPR ons zal helpen de hoogste standaarden te bereiken voor de beveiliging van klantgegevens.

Hoe bereidt WILLEMOT NV zich voor op GDPR?

WILLEMOT NV bereidt zich voor om GDPR-compliant te zijn in al zijn diensten en processen , tegen de tijd dat de verordening afdwingbaar wordt .

We hebben de GDPR-vereisten geanalyseerd en hebben een toegewijd intern team ingezet om onze organisatie te stimuleren deze tegemoet te komen.

Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

 • Identificatie van persoonlijke gegevens – evalueert voor alle persoonlijke gegevens de verzameling, gebruik, opslag en vernietiging ervan. De verwerkingsactiviteiten voor iedereen definiëren en het documenteren van de verschillende gegevensbronnen zullen ons in staat stellen de juiste weg te vinden in de dagen voorafgaand aan de implementatie.
 • Klantenondersteuning bieden – – Een belangrijk aspect van GDPR is hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt. Als data- controller speelt WILLEMOT NV een sleutelrol om onze klanten de kennis te bieden om hun gebruikersgegevens effectief te beschermen. VLS-GROUPWILLEMOT NV  actualiseert bestaande en sluit nieuwe verwerkingsovereenkomsten waar nodig en onderzoekt hoe verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd .
 • Verbetering van integriteit van de gegevens en beveiliging – Gegevens privacy en gegevensbeveiliging zijn belangrijke aspecten van de GDPR . WILLEMOT NV zal  de processen, IT-beleid en procedures updaten om te zorgen voor een end-to-end beveiliging.

Wat betekent dit voor onze klanten?

We begrijpen dat het voldoen aan de GDPR-vereisten veel tijd en moeite kost.              

Als uw dienstverlener, werken wij hard om ervoor te zorgen dat de beste beveiligingsmethoden worden geïmplementeerd en dat er afspraken voor gegevensverwerking worden gemaakt.

Wat doen we om GDPR-klaar te zijn?

Voor GDPR-compliance in onze organisatie zullen we de volgende dingen doen:

 • Aanduiding van een gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer/DPO)
 • Creatie van een gegevensbeschermingsteam om toezicht te houden op GDPR-activiteiten en het bewustzijn te vergroten
 • Herziening van de huidige beveiligings- en privacy processen en wijziging waar mogelijk van contracten met derden om aan de vereisten van de GDPR te voldoen
 • Identificatie van de persoonsgegevens die worden verzameld en creatie van een data-register voor de persoonlijke gegevens
 • Analyse van hoe deze informatie wordt verwerkt, opgeslagen, bewaard en verwijderd
 • Analyse van de derde partijen aan wie we gegevens vrijgeven
 • Procedures vast stellen om te reageren op betrokkenen wanneer zij hun rechten uitoefenen
 • Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) opstellen en deze uitvoeren indien wettelijk nodig
 • Creatie van processen voor melding datalekken
 • Continu werknemersbewustzijn is essentieel om continue naleving van de GDPR te waarborgen

SEPTEMBER 2020