Vergoedingen

Vergoedingen BOAR

(BOAR staat voor : Brand Ongevallen en Allerlei Risico’s = verzekeringen niet-leven)

Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Een team van 75 mensen staat ter uwer beschikking. Uiteraard kan u als klant rekenen op onze tussenkomst en ervaring bij schadegeval. De vergoedingen die wij van de verzekeraars ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

De vergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen niet-leven is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen en lasten (zie hieronder) die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. Deze vergoeding wordt basisvergoeding genoemd.

Uw verzekeringspremie BA auto van bv 300 euro (*) is als volgt samengesteld :

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Risicopremie

Kosten verzekeraar

Vergoeding

verzekeringsmakelaar

Taksen en lasten

195,89 euro

40,14 euro

63,97 euro

Risicopremie = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft om de schade te betalen
Kosten verzekeraar = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft voor algemene onkosten, publiciteitskosten, personeelskosten, beheerskosten enz… te dragen
Vergoeding
verzekeringsmakelaar = vergoeding die toekomt aan de verzekeringsmakelaar onder andere voor realisatie van de polis en de bijstand bij schade, berekend op de netto-premie **
Taksen en lasten : belastingen voor federale overheid en lasten voor allerlei organisaties bv in BA auto voor het rode kruis

(*) Bruto-premie (handelspremie) = het bedrag dat u als klant betaalt
(**) Netto-premie = bruto-premie min de taksen en lasten

Bij annulatie/schorsing van een polis BOAR is er geen recht op vergoeding op het premiegedeelte dat terugbetaald wordt.

Bij twijfel verzoeken wij u contact te nemen met ons voor meer gedetailleerde uitleg.

Standaard marktconforme vergoeding

Taksen en lasten

Ongevallen / Auto
Burgerlijke aansprakelijkheid auto

17%

27,10%

Grote of kleine omnium auto

19%

26,75%

Rechtsbijstand auto

19%

16,75%

Veiligheid bestuurder/ weggebruikers algemeen

25%

16,75%

(Reis)Bijstand

19%

16,75%

Ongevallen/vrije tijd
Pleziervaartuigen

19%

9,25%

Caravanning

25%

9,25%

Lichamelijke schade
Arbeidsongevallen

7,50%

25,50%

Collectieve Ongevallen

15%

9,25%

Huispersoneel

20%

25,50%

Formule 24/Gewaarborgd inkomen

25%

9,25%

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
B.A. Gezin

22,50%

9,25%

B.A. Onderwijzer / Professionele B.A

20%

9,25%

Objectieve B.A. Brand-Ontploffing

20%

18,75%

B.A. Onderneming

20%

9,25%

B.A. Medische en paramedische beroepen

25%

9,25%

Brand/diefstal/glasbreuk/storm/natuurramp

27%

15,75%

Engineering: ABR / Alle risico electronica)

15%

12,94%

Alle risico juweel, camera’s , kunst, bont

20%

9,90%

Hospitalisatie

15%

19,25%

De laatste jaren stellen we vast dat een aantal taken die vroeger door de maatschappijen werden uitgevoerd worden gedelegeerd aan de verzekeringsmakelaar. Het opmaken van de contracten en bijvoegsels, verhoogde tussenkomst in het regelen van schade e.a. Voor deze aanvullende taken ontvangen we een bijkomende beheersvergoeding. Dit heeft geen enkele impact op de door u betaalde premie, het betreft enkel een verschuiving van taken en de overeenstemmende vergoeding van de maatschappij naar de verzekeringsmakelaar. De aanvullende beheersvergoeding kan variëren van 0% tot 7,5%.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.

Vergoedingen Leven

Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Een team van 75 mensen staat ter uwer beschikking. De vergoeding die wij van de verzekeraars ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

Deze vergoeding wordt de inningsvergoeding genoemd.

Deze inningsvergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen LEVEN is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen die afhankelijk van het type polis kunnen variëren , die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. De verzekeraar “leven” zal, zoals het bij de banken gebruikelijk is, desgevallend voor bepaalde producten een instapkost en een beheerkost in rekening brengen.

Alle vermelde percentages (zie hieronder) zijn maximumpercentages en worden toegepast op de door u gestorte premie (exclusief taksen). Als verzekeringsmakelaar bepalen wij per polis in functie van de complexiteit van het dossier de inningsvergoeding zonder het aangegeven maximumpercentage te overschrijden.

maximum

1. Beleggingsverzekeringen

4%

2. Kapitalisatieverrichtingen (tak 26)

3%

3. Spaarverzekeringen

6,5%

4. Pensioenverzekeringen (zelfstandigen en kmo’s)

6,5%

5. Risicoverzekeringen (zoals schuldsaldo)

22%

6. Klassieke levensverzekering

6%

7. Lijfrenten

2%

Naast deze inningsvergoeding kunnen wij als verzekeringsmakelaar onder bepaalde voorwaarden voor een deel van voormelde verzekeringspolissen en voor sommige verzekeraars een bijkomende vergoeding ontvangen.

Voor de opvolging en het beheer van bepaalde beleggingsportefeuilles kennen sommige verzekeringsmaatschappijen een portefeuillevergoeding toe voor 1 en 2. Deze kan schommelen afhankelijk van de gemiddeld belegde onderliggende fondsen. Deze vergoeding genomen op de marge van de maatschappij is niet ten laste van de individuele klant.

Sommige verzekeraars geven, onder bepaalde voorwaarden, een éénmalige bijkomende vergoeding (rappelvergoeding genoemd) voor 3 tot 7. Deze vergoeding wordt berekend op de premies. Deze ‘rappelvergoeding’ is een geactualiseerde betaling van toekomstige vergoeding rekening houdende met de lange duurtijd van het onderliggend contract. Dergelijke rappelvergoeding is slechts verworven op het door de maatschappij bepaalde aantal jaren om de instandhouding van dit contract te bevorderen.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.